Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese  vstupenky.miraimusic.cz a vstupenky.miraifest.cz.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Universal Music, s.r.o., se sídlem Velvarská 1652/7, 160 00 Praha 6, IČO: 60469692, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 25741, (dále jen „Universal“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané se třetími osobami (dále jen „zákazníci“ či jednotlivě „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu, který Universal provozuje na webové stránce (dále jen „webová stránka“) umístěné na internetové adrese vstupenky.miraimusic.cz a dostupné rovněž z internetové adresy vstupenky.miraifest.cz.

2. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti v souvislosti se Smlouvou uzavíranou při prodeji vstupenek (dále jen „Vstupenky“) coby dokladů opravňujících jejich držitele k jednorázovému vstupu na kulturní, společenské, sportovní či jiné akce v předem určeném termínu a na předem určeném místě (dále jen „Akce”), které Universal nabízí k prodeji prostřednictvím internetového obchodu jím provozovaného v rámci rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

3. Universal nabízí prostřednictvím webového rozhraní obchodu Vstupenky na Akce pořádané jak přímo Universalem, tak i případně třetí osobou odlišnou od Universalu. Pořadatel Akce, ať již je jím Universal či jiná osoba, se dále pro účely těchto obchodních podmínek označuje jako „Pořadatel“. Osoba Pořadatele a její kontaktní údaje je ve vztahu ke konkrétní Akci vždy uvedena na webových stránkách. 

4. V případě, že Universal není Pořadatelem Akce, obstarává Universal  pro Pořadatele prodej Vstupenek na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Universalem a Pořadatelem. Osoba Pořadatele je ve vztahu k příslušné Akci vždy uvedena na webové stránce. Za plnění Smlouvy v takovém případě vůči zákazníkovi odpovídá vždy přímo Pořadatel.

Pro Universal, resp. pro Pořadatele, pak v rámci webové stránky obstarává prodej Vstupenek a v jeho zastoupení vyřizuje související záležitosti a zajišťuje zákaznickou podporu společnost SHERWOOD Digital a.s., IČ: 28465911, sídlem Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „Provozovatel").

5. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavřené v souvislosti s prodejem Vstupenek prostřednictvím webové stránky. Smlouva je uzavírána vždy jednotlivě na základě objednávky zákazníka a jejího potvrzení ze strany / prostřednictvím Universal. 

6. Ve Smlouvě mohou být sjednána ujednání odchylná od těchto obchodních podmínek; odchylná ujednání ve Smlouvě pak mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

7. Zákazník má k těmto obchodním podmínkám přístup prostřednictvím webové stránky a má tedy možnost vždy se s nimi před uskutečněním objednávky Vstupenek seznámit. Potvrzením objednávky Vstupenek zákazník stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Kopie těchto obchodních podmínek ve znění ke dni uzavření Smlouvy bude zákazníkovi zaslána na jeho elektronickou adresu společně s oznámením o akceptaci objednávky.

8. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

9. Tyto obchodní podmínky jsou určené výlučně pro zákazníky - spotřebitele, tedy pro fyzické osoby, které si objednávají Vstupenky mimo souvislost s (případným) vlastním podnikáním. Na dílčí části těchto obchodních podmínek však mohou odkazovat i smluvní ujednání se zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.

II. Předmět Smlouvy, objednávka a uzavření Smlouvy

A. Objednávka a uzavření Smlouvy 

10. Zákazník může objednávat Vstupenky prostřednictvím rozhraní webové stránky. Zákazník je při objednávání Vstupenek povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Universal (případně v zastoupení Pořadatele) si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít Smlouvu v případě, že údaje uvedené zákazníkem v objednávce jsou neúplné, zjevně smyšlené nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat Vstupenky.

11. Informace o jednotlivých dostupných Vstupenkách, jejich druzích a jejich cenách, jakož i o konkrétní Akci a o jejím Pořadateli, jsou dostupné na webové stránce u jednotlivých Akcí. Pro jednotlivé Akce mohou být vymezeny jeden nebo více druhů Vstupenek.

12. Prostřednictvím webové stránky lze v rámci jedné objednávky objednat maximálně takové množství (jednotlivých druhů) Vstupenek, jak bude uvedeno na webové stránce u příslušné Akce.  

13. Pro objednání Vstupenek vyplní zákazník objednávkový formulář dostupný na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaných Vstupenkách, jejich počtu a druhu (objednávané Vstupenky „vloží“ zákazník výběrem z nabídky dostupné na webové stránce do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) výši ceny a způsobu úhrady ceny za objednané Vstupenky, 

c) kontaktní údaje zákazníka, a to vždy alespoň jméno a příjmení a e-mailová adresa (zákazník tyto údaje uvede při zadávání objednávky)

(dále společně jen jako „objednávka“).

14. Výslovně se uvádí, že e-mailová adresa uvedená v objednávce slouží pro zaslání Vstupenek a za jejich špatné uvedení (například překlepy) v objednávce Universal, resp. Pořadatel, ani Provozovatel  neodpovídá. 

15. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ (či tlačítko s obdobnou formulací).  

16. Odeslaná objednávka je pro strany závazným návrhem Smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a informacemi o zpracování osobních údajů a potvrzení zákazníka o tom, že se s těmito obchodními podmínkami a informacemi o zpracování osobních údajů seznámil. 

17. Universal, resp. Pořadatel,  prostřednictvím Provozovatele neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Universal je oprávněna v závislosti na charakteru objednávky požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem či telefonicky).

18. Smlouva vzniká doručením potvrzení o akceptaci objednávky  , které bude zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu zákazníka, a které může být rovněž součástí oznámení o obdržení objednávky podle předchozího odstavce. Vstupenky však budou zákazníkovi poskytnuty vždy až po zaplacení plné ceny vstupného. 

19. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

B. Předmět Smlouvy 

20. Předmětem Smlouvy je zejména:

a) závazek zákazníka uhradit Universal cenu Vstupenky, resp. Vstupenek; 

b) závazek doručit zákazníkovi objednané Vstupenky, jehož splnění zajišťuje pro Universal, resp. Pořadatele, Provozovatel; a

c) závazek Pořadatele poskytnout zákazníkovi službu využití volného času v předem určeném termínu, a to formou umožnění osobní účasti držitele Vstupenky na příslušné Akci; 

to vše v rozsahu a za podmínek dle akceptované objednávky, těchto obchodních podmínek a dále dle pokynů Pořadatele ve vztahu ke konkrétní Akci.

21. Provozovatel doručí zákazníkovi Vstupenky bez zbytečného odkladu po akceptaci objednávky a po zaplacení ceny Vstupenek (dále také „vstupné“).

22. Vstupenky budou dodány zákazníkovi vždy v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka (tj. e‐mail zadaný zákazníkem). Vstupenky nejsou zasílány poštou, ani není možné jejich osobní vyzvednutí. 

23. Zákazník nemá nárok na dodání Vstupenky dříve, než bude cena dotčené Vstupenky připsána v plné výši na bankovní účet Universal . Vstupenky nejsou zasílány na dobírku.

24. Zakoupené Vstupenky není možné vracet (s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto obchodních podmínkách či v pokynech Pořadatele ke konkrétní Akci).

III. Akce 

25. Osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je vždy Pořadatel. Pořadatel odpovídá za splnění Smlouvy, pokud jde o účast držitele Vstupenky na Akci. Zaplacení ceny Vstupenky představuje uhrazení ceny za poskytnutí tohoto plnění Pořadatele. 

26. Pořadatel odpovídá za dodržení termínu, místa konání, programu a obsahu Akce, avšak současně si vyhrazuje právo jejich změny a zákazník koupí Vstupenky bere toto právo Pořadatele na vědomí. Pořadatel bude o případných změnách v souvislosti s Akcí zákazníka informovat prostřednictvím webové stránky a elektronické adresy zákazníka.  

27. Nedílnou součástí Smlouvy, pokud jde o účast držitele Vstupenky na Akci, jsou vždy rovněž pravidla stanovená Pořadatelem Akce (bezpečnostní, hygienická, organizační a další pravidla), jakož i pravidla stanovená provozním a návštěvním řádem místa konání Akce. Tato pravidla mohou být uvedena na webové stránce, na Vstupence či zaslána společně se Vstupenkou a/nebo jinak zákazníkovi sdělena, zejména prostřednictvím elektronické adresy zákazníka či přímo v místě konání Akce. 

28. Zakoupená Vstupenka umožní jeden vstup osobě prokazující se Vstupenkou (či osobám prokazujícím se Vstupenkou pro více osob, a to v odpovídajícím počtu osob na Vstupence uvedených) na jednu konkrétní Akci uvedenou na Vstupence. Universal, resp. Pořadatel, neodpovídá za platnost a pravost Vstupenek zakoupených mimo webovou stránku. 

29. Předložením Vstupenky v tištěné podobě (případně, umožňují-li to pokyny Pořadatele, v elektronické podobě) při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba, která Vstupenku předkládá, souhlas s provozními a návštěvními předpisy místa konání Akce, stvrzuje svůj souhlas s pokyny Pořadatele a zavazuje se je respektovat a odpovídá za jejich dodržení.

30. V případě, že při zakoupení Vstupenky byla uplatněna sleva z důvodu spočívajícím ve zvláštní vlastnosti držitele Vstupenky (např. věk, zdravotní stav apod.) nebo byl z takových důvodů zakoupen zvláštní druh Vstupenky, je držitel Vstupenky povinen prokázat oprávněnost takového nároku pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce (zejména předložením odpovídajícího dokladu). Pokud držitel Vstupenky nebude schopen výše uvedené doložit, nebude mu umožněn vstup na Akci, přičemž nemá nárok na náhradu vstupného.  

IV. Ceny Vstupenek a platební podmínky

31. Ceny Vstupenek (případně různých druhů Vstupenek) jsou uvedeny na webové stránce, a to u každé Akce jednotlivě. Nabídka se může průběžně měnit a platná je vždy cena v okamžiku odeslání objednávky Vstupenky zákazníkem. Ceny Vstupenek jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty. Na webové stránce jsou uvedeny též případné vedlejší související poplatky spojené s nákupem a doručením Vstupenky (například manipulační poplatek), na které je zákazník rovněž vždy upozorněn při rekapitulaci před potvrzením objednávky.

32. V případě nákupu Vstupenky prostřednictvím webové stránky je platba za Vstupenku možná  následujícími způsoby: 

a) platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes Internet, prostřednictvím platební brány zpřístupněné zákazníkovi prostřednictvím webové stránky;

b) bezhotovostním převodem na bankovní účet Universal (přičemž detailní pokyny k platbě budou zákazníkovi sděleny prostřednictvím e-mailu s akceptací objednávky) nebo

c) prostřednictvím platební brány služby GoPay (zpřístupněné na webové stránce či odkazem z webové stránky).

33. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu Vstupenky společně s uvedením příslušného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu Vstupenky splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Universalu.

34. Vstupenky jsou pro zákazníka rezervovány po dobu nutnou k realizaci platby (bankovním převodem), maximálně však 5 dnů od odeslání objednávky. V případě, že platba ceny Vstupenky není v této lhůtě připsána na účet Universalu, Smlouva zaniká – tj. zákazník neobdrží Vstupenky, které mohou být dále nabízeny jiným zájemcům, a Universal zákazníkovi vrátí případné později uhrazené částky.

35. Universal (ani Pořadatel) nenese odpovědnost za případné náklady zákazníka spojené s koupí Vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu zákazníka a banky, která zákazníkovi vydala platební kartu, případně která vede pro zákazníka bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl zákazník úhradu vstupného, případně náklady spojené s využitím služby GoPay. Zákazník nese náklady na veškeré bankovní a transakční poplatky v souvislosti s platbou za Vstupenky (např. v případě platby ze zahraničí). 

36. Je-li Pořadatel plátcem DPH, je Vstupenka současně zjednodušeným daňovým dokladem .

V. Odstoupení od Smlouvy

37. Zákazníkovi jako spotřebiteli je tímto poskytována informace, že ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá zákazník právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve smyslu § 1829 občanského zákoníku, a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času, které má být dle Smlouvy plněno k určitému datu (konání Akce).

38. Universal  , resp. Pořadatel, je oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně Vstupenky (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro daný druh Vstupenky, resp. Akce, obvyklá); odstoupení může být doručeno také prostřednictvím Provozovatele, resp. jím pro Universal provozovaného rozhraní webové stránky. Za zjevnou chybu v ceně Vstupenky je považováno například mylné uvedení o jednu cifru nižší ceny (při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice), ceny zjevně nízké (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by bylo uvedeno, že se jedná o slevovou akci), jakož i jiné zjevné chyby v psaní, chyby v popisu Akce apod.

VI. Reklamace a vracení vstupného 

39. Zákazník má nárok na vrácení uhrazeného vstupného pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

A. Reklamace v souvislosti s objednáním a dodáním Vstupenek 

40. Zákazník nemá nárok na výměnu Vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení Vstupenky po jejím doručení na uvedenou elektronickou adresu zákazníka nebude Vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

41. Universal, ani Pořadatel, nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude zákazníkovi doručena Vstupenka z důvodů spočívajících na straně zákazníka, zejména pak z důvodů, že nebude možné Vstupenku zákazníkovi doručit na zákazníkem zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.), nebo pokud zákazník uvede nesprávnou e-mailovou adresu.

42. V případě, že zákazník neobdržel Vstupenku nejpozději do 2 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné ceny Vstupenky na účet Universalu, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení Vstupenky, kontaktovat Universal a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou Vstupenku. Pro tyto účely je zákazník povinen sdělit jméno a e‐mail, které uvedl jako kontaktní údaje, resp. jiné identifikační údaje uvedené v objednávce. V případě, že Universal zjistí, že Vstupenka skutečně z důvodů na straně Universal nebyla zákazníkovi doručena a požadavek zákazníka je oprávněný, Universal bez zbytečného odkladu (obvykle do 24 hodin) opětovně zašle zákazníkovi Vstupenku na jím zadaný e-mail. V případě, že před opětovným zasláním Vstupenky již došlo ke konání Akce, zavazuje se Universal vrátit dotčenému zákazníkovi uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění takové důvodné reklamace zákazníkem.

B. Reklamace v souvislosti s Akcí  

43. Veškeré nároky ze Smlouvy ve vztahu ke konkrétní Akci, včetně případné reklamace plnění dle Smlouvy, jakož i případný požadavek na vrácení ceny Vstupenky, je zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele (a to i prostřednictvím Universalu s využitím níže uvedených kontaktních údajů).

44. V případě, že ze strany Pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena prostřednictvím webové stránky a kontaktních údajů, které zákazník uvedl v objednávce (zejména prostřednictvím e-mailu). Universal, ani Pořadatel, neodpovídá zákazníkovi za to, že jej nebude možno prostřednictvím těchto kontaktních údajů včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

45. Dojde‐li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude Pořadatel vracet zákazníkům vstupné v plném rozsahu. Vstupné bude zákazníkům vráceno v souladu se sdělením a pokyny Pořadatele, o kterých budou zákazníci informování nejpozději do 14 dnů od zrušení příslušné Akce prostřednictvím webové stránky a elektronické adresy zákazníka. Nebude-li Pořadatelem sděleno jinak, vstupné bude zákazníkům obvykle vraceno převodem na bankovní účet, ze kterého byla provedena úhrada Vstupenky po předložení příslušné Vstupenky.

VII. Ochrana osobních údajů

46. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků ze strany Universal jsou dostupné zde . 

47. Zákazník je srozuměn s tím, že na Akcích mohou být Pořadatelem pořizovány snímky a krátké audio‐vizuální záznamy za účelem propagace Akcí na internetu. Pořadatel se snaží v rámci fotografování a filmování v maximální možné míře zachovávat soukromí návštěvníků. Jestliže zákazník zjistí, že se nachází na některém záběru a je na něm zřetelně rozpoznatelný, může kontaktovat Pořadatele (a to i prostřednictvím Universalu s využitím níže uvedených kontaktních údajů) a požadovat, aby dodatečně učinil technická opatření, s jejichž pomoci bude dotčený zákazník jako návštěvník anonymizován, a to zejména umělým rozmazáním své podoby.

VIII. Ostatní ujednání 

48. Zákazník, který je současně spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případného sporu ze Smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. V případech soudního projednávání sporů v souvislosti se Smlouvou a těmito obchodními podmínkami jsou příslušné soudy České republiky.

IX. Doručování 

49. Kontaktní údaje Universalu pro doručování údaje jsou následující: 

Zákaznická podpora – objednávky, prodej a doručování Vstupenek, technická podpora

Provozovatel: SHERWOOD Digital a.s.

e-mail: vstupenky@miraifest.cz

telefon: 277 277 956 (k dispozici v pracovních dnech 9 – 17h; v prvních deseti dnech od spuštění předprodeje na danou akci v pracovních dnech 8 – 18h)

Adresa pro doručování v ostatních záležitostech:

Universal Music, s.r.o.

Velvarská 1652/7, 160 00 Praha 6

adresa elektronické pošty: vstupenky@umticket.cz 

telefon: +420 601 070 286 (k dispozici –v pracovních dnech 9 -17h) 

50. S Vašimi reklamacemi se obracejte na email vstupenky@umticket.cz nebo na telefon 

telefon: +420 601 070 286 (k dispozici –v pracovních dnech 9 -17h)   

V případě, že Pořadatelem není Universal, budou Universalem obdržené reklamace neprodleně předány příslušnému Pořadateli a zákazník o tom bude vyrozuměn.

X. Závěrečná ustanovení

51. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od takového neplatného či neúčinného ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu.

52. Universal je oprávněna kdykoliv změnit či doplňovat tyto obchodní podmínky. Pro vztah založený Smlouvou je rozhodné znění obchodních podmínek účinné ke dni odeslání objednávky zákazníkem. Změny obchodních podmínek jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webové stránce. Má se za to, že osoba, která objednává Vstupenky prostřednictvím webové stránky poté, co změna obchodních podmínek nabyla účinnosti, s novými obchodními podmínkami souhlasí.  

53. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a smluvní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky

V Praze, dne 14. 11. 2023, vydal Universal Music, s.r.o.